Mbrojtja e të dhënave

Data e vlefshme: 31 gusht 2023

Shoqata për Ndihmën e Përbashkët të Viktimave të Dy Bazelit (në tekstin e mëtejmë “Ndihma për viktimat e të dy Baselit”, “Personi përgjegjës”, “ne” ose “ne”) përpunon të dhënat tuaja personale që mblidhen kur vizitoni faqen tonë të internetit opferhilfe-bb.ch dhe Bleinichtalein.ch (në tekstin e mëtejmë “Faqja e internetit”). ”).

Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishme për Mbështetjen e Viktimave në Bazel. Me këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave ne dëshirojmë t’ju informojmë se cilat të dhëna personale për ju mblidhen dhe përpunohen në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit ose si pjesë e ofrimit të shërbimeve tona, për çfarë qëllimesh përpunohen të dhënat tuaja personale, kujt mund të transmetohet dhe cilat janë të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga Victim Support Both Basel.

Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person specifik ose të identifikueshëm, p.sh. mbiemri, emri, adresa, emaili, data e lindjes ose numri i telefonit.

1. Njerëz të përgjegjshëm

Përgjegjëse në kuptimin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave është shoqata jofitimprurëse Joint Victim Support for Both Basel, me seli në Bazel, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në raste individuale. Nëse keni ndonjë shqetësim për mbrojtjen e të dhënave, mund të na kontaktoni në zyrën tonë në adresën e mëposhtme të kontaktit:

Mbështetja e viktimave nga të dy Bazelët

Steingraben 5

4051 Bazel

Email: info@opferhilfe-bb.ch

tel. +41 61 205 09 10

2. Përpunimi i të dhënave

Ne mbledhim dhe përpunojmë të dhënat personale me kujdes dhe për qëllimet e përshkruara në këtë politikë të privatësisë. Në përputhje me ligjin në fuqi, ne mund të përdorim gjithashtu informacionin tuaj personal në mënyra të ndryshme nga ato të përshkruara në këtë politikë të privatësisë. Në këtë rast, ne do t’ju ofrojmë njoftime ose njoftime specifike të privatësisë në kohën e mbledhjes dhe, nëse është e nevojshme, do të marrim pëlqimin tuaj. Ne bëjmë gjithmonë çdo përpjekje për të mbledhur informacion në formë anonime ose të pseudonimizuar, aq sa është e mundur, në mënyrë që të mos mund ta njohim identitetin tuaj.

3. Mbledhja e të dhënave personale dhe qëllimet e përpunimit të të dhënave

3.1 Të dhënat personale transmetohen automatikisht nëpërmjet përdorimit të faqes së internetit

Mbështetja e viktimave Both Basel mbledh dhe ruan informacionin që shfletuesi juaj na dërgon automatikisht në “skedarët e regjistrit të serverit” kur vizitoni faqen tonë të internetit. Këto të dhëna personale mblidhen automatikisht dhe përfshijnë, për shembull:

 • Adresa IP e përdorur (mundësisht në formë anonime, të shkurtuar), vula e datës dhe orës, shfletuesi i internetit dhe sistemi operativ i përdorur, gjuha dhe versioni i softuerit të shfletuesit, faqet e internetit të aksesuara, sasia e të dhënave personale të transferuara.

Këto të dhëna personale nuk do të bashkohen me të dhëna të tjera personale dhe do të ruhen veçmas nga çdo e dhënë tjetër personale e transmetuar nga përdoruesi. Ne do t’i fshijmë ato maksimumi pas 180 ditësh.

Mbështetja e viktimave Both Basel përdor të dhënat personale të mbledhura automatikisht për të përmbushur qëllimet e mëposhtme:

 • për të mundësuar shfaqjen, funksionimin dhe funksionalitetin e faqes në internet;
 • për të garantuar stabilitetin dhe sigurinë e sistemit;
 • për të përmirësuar dhe mbrojtur shërbimet tona;

për qëllime statistikore në rast të sulmeve në infrastrukturën e rrjetit në të cilën është vënë në dispozicion faqja e internetit.

3.2 Të dhënat personale që na jepni

Mbështetja e Viktimave në Both Basel mbledh dhe përpunon të dhënat personale që përdoruesi ofron vullnetarisht duke përdorur një formular online direkt në faqen e internetit, nëpërmjet adresës sonë të emailit të kontaktit, nëpërmjet çdo aplikacioni tjetër të lidhur me faqen e internetit, me telefon ose në një mënyrë tjetër të transmetuar tek ne. Ky informacion përfshin, për shembull, të dhënat personale të mëposhtme:

 • Mbiemrat, emrat, adresat postare, adresa e emailit, numri i telefonit, data e lindjes, gjinia.

Sigurimi i këtyre të dhënave personale është shprehimisht mbi baza vullnetare. Megjithatë, pa këto të dhëna personale ne nuk do të jemi në gjendje të ofrojmë shërbimet e kërkuara nga përdoruesi.

Victim Support Both Basel përdor të dhënat personale që përdoruesi na dërgon për të përmbushur qëllimet e mëposhtme:

 • Në mënyrë që ne të mund t’ju dërgojmë një buletin të abonuar, t’u përgjigjemi pyetjeve tuaja, të përpunojmë donacionet tuaja ose të përmbushim porosinë tuaj për materiale informative nëpërmjet formularit të porosisë;
 • për të mbledhur fonde (mbledhje fondesh);
 • për të ofruar, mirëmbajtur, mbrojtur dhe optimizuar shërbimet dhe informacionet e tjera që ne ofrojmë;
 • të komunikojmë me ju dhe t’ju ofrojmë informacionin më të mirë të mundshëm dhe të personalizuar që ju nevojitet nga ne (p.sh. për produktet dhe shërbimet tona)
 • për t’ju ofruar shërbime dhe informacione të reja dhe, bazuar në profilin tuaj, për të sugjeruar shërbime dhe informacione të përshtatura që mund të jenë me interes për ju
 • të jetë në përputhje me kërkesat ligjore ose të tjera rregullatore dhe rregulloret e brendshme
 • për të krijuar, ushtruar dhe/ose mbrojtur kundër pretendimeve ligjore, hetimeve ose procedurave të ngjashme aktuale ose të mundshme
 • për qëllime të tjera të ligjshme nëse një përpunim i tillë lind nga rrethanat ose është treguar në kohën e mbledhjes

3.3 Donacionet

Në faqen tonë të internetit ju mund të bëni një donacion ose të përpunoni një pagesë lehtësisht dhe të sigurt përmes internetit. Ju mund të përdorni karta debiti ose krediti për këtë. Platforma e certifikuar e pagesave elektronike nga RaiseNow, me seli në Cyrih, u zhvillua posaçërisht për organizatat jofitimprurëse dhe organizatat e ndihmës. RaiseNow plotëson të gjitha udhëzimet e autoritetit financiar dhe standardet e sigurisë së IT-së dhe është i certifikuar PCI-DSS (Standardi i Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartës së Pagesave). Të gjitha transaksionet transmetohen në mënyrë të sigurt përmes SSL. Ne i ruajmë të dhënat që jepni në lidhje me dhurimin, d.m.th., shumën, qëllimin e dhurimit dhe adresën tuaj, në bazën e të dhënave tona të dhurimeve.

Për të optimizuar ofertën tonë, si të gjithë ofruesit online, ne mbledhim të dhënat e përdoruesve. Ne nuk e mbledhim ose ruajmë këtë informacion mbi baza personale. Kjo do të thotë se ne nuk mund të kuptojmë se cili përdorues ka akses në cilat të dhëna. Në veçanti, ne nuk mbledhim emra, adresa postare, numra telefoni ose adresa emaili bazuar në vizitën tuaj në faqen tonë të internetit dhe as nuk mbledhim ndonjë informacion në lidhje me interesat personale ose sjelljen tuaj të dhurimit.

4. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Përpunimi i të dhënave personale bazohet në këto baza ligjore:

 • pëlqimi juaj, vetëm nëse mund të tërhiqet në çdo kohë (p.sh. kur regjistroheni për buletinin tonë dhe komunikime të tjera marketingu);
 • për ekzekutimin e një kontrate me ju ose për qëllimin e lidhjes së një kontrate me ju;
 • për të përmbushur një detyrim ligjor (p.sh. për qëllime tatimore ose për qëllime të hetimeve ose procedurave ligjore);
 • për të mbrojtur interesat tona legjitime (p.sh. mbrojtja dhe siguria e shërbimeve, sistemeve, aseteve tona; pajtueshmëria me detyrimet ligjore, rregullatore dhe kontraktuale; pretendimi, ushtrimi ose mbrojtja e pretendimeve ligjore; mbajtja dhe organizimi me efikasitet i operacioneve të biznesit; përmirësimi dhe zhvillimi i shërbimeve tona si dhe shitjet dhe marketingu i shërbimeve tona).

Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj ose në interesat tona legjitime, ju mund të tërhiqni pëlqimin tuaj ose të kundërshtoni këtë përpunim në çdo kohë duke na kontaktuar drejtpërdrejt. Megjithatë, kini parasysh se revokimi i pëlqimit tuaj nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin përpara se të revokohej.

5. Marrësit e të dhënave personale

Victim Support në Both Basel merr masat e nevojshme për të siguruar që vetëm stafi ynë i autorizuar dhe personat tanë ndihmës që kanë njohuritë e nevojshme të kenë akses në të dhënat tuaja personale në mënyrë që të përmbushin qëllimet për të cilat janë mbledhur të dhënat tuaja personale.

Ne mund t’i kalojmë të dhënat tuaja personale kategorive të mëposhtme të mundshme të marrësve në përputhje me qëllimet dhe bazën ligjore për përpunimin e përshkruar më sipër, në masën që kjo është e nevojshme për përpunimin e synuar të të dhënave:

 • Ofruesit e shërbimeve që përpunojnë të dhënat personale në emër dhe sipas udhëzimeve të Victim Support në Bazel (të ashtuquajturit përpunues të porosive, për shembull në fushat e IT, pritjes dhe mbështetjes);
 • Për të përditësuar adresën tuaj postare, për shembull nëse lëvizni, detajet e adresës suaj mund t’i dërgohen Post AG. Kjo na ndihmon të shmangim kthimet postare dhe redukton kostot e panevojshme të postës. Në këtë bashkëpunim me Swiss Post, kërkesat për mbrojtjen e të dhënave janë respektuar plotësisht. Informacione të mëtejshme mund të gjenden në: https://www.post.ch/de/kundencenter ;
 • Partnerët e tjerë të biznesit dhe personat ndihmës (p.sh. avokatët);
 • Autoritetet, organet zyrtare, gjykatat ose institucione të tjera qeveritare;
 • mediat sociale;
 • palët e tjera në procedurat e mundshme ose aktuale ligjore;
 • marrës të tjerë të përmendur në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Ne i zgjedhim partnerët dhe përpunuesit tanë me kujdes dhe i përdorim vetëm nëse ka garanci të mjaftueshme që ata kanë masa të përshtatshme teknike dhe organizative në përputhje me kërkesat ligjore. Përpunuesit tanë mund të përpunojnë të dhëna personale vetëm sipas udhëzimeve të dokumentuara nga ne. Ata të gjithë i nënshtrohen kërkesave të konfidencialitetit dhe mund të përdorin të dhënat tuaja personale vetëm në masën e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur të dhënat tuaja personale, përveç nëse kërkohet ndryshe me ligj.

6. Transferimi i të dhënave personale në vende jashtë Zvicrës

Të dhënat personale që mbledhim për ju zakonisht ruhen në Zvicër. Përveç kësaj, ne mund të transferojmë, ruajmë dhe përpunojmë informacionin tuaj personal në vendndodhje të të dhënave në mbarë botën, si p.sh. ku ndodhen ofruesit ose partnerët tanë të shërbimeve të palëve të treta. Prandaj, ne mund t’i transferojmë të dhënat tuaja personale jashtë Zvicrës dhe Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE) në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e të dhënave nëse kjo është e nevojshme për përpunimin e të dhënave të përshkruar në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Nëse të dhënat transferohen në vende që nuk sigurojnë një nivel adekuat mbrojtjeje, ne sigurojmë mbrojtjen e duhur të të dhënave duke vendosur masa mbrojtëse të përshtatshme, siç janë garancitë kontraktuale (p.sh. bazuar në klauzola standarde të BE-së të përshtatura në Zvicër), në bazë të atyre detyruese Rregullat e kompanisë, transmetimin e të dhënave në përputhje me pëlqimin tuaj të shprehur, për lidhjen ose kryerjen e një kontrate me ju, ose në lidhje me krijimin, ushtrimin ose zbatimin e pretendimeve ligjore. Informacione të mëtejshme rreth masave tona të duhura të sigurisë mund të merren duke na kontaktuar në numrin e listuar në seksion. Kontaktoni 1 pikë kontakti të specifikuar.

7. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave personale

Ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale për kohëzgjatjen e marrëdhënies së biznesit dhe më tej në përputhje me detyrimet ligjore të ruajtjes dhe dokumentacionit. Është e mundur që të dhënat personale të mbahen për periudhën në të cilën mund të ngrihen pretendime kundër kompanisë sonë (d.m.th., veçanërisht gjatë periudhës së parashkrimit), dhe në masën që ne jemi të detyruar ligjërisht ta bëjmë këtë ose interesat e ligjshme të biznesit e kërkojnë kjo (për shembull për qëllime të provave dhe dokumentacionit). Sapo të dhënat tuaja personale të mos kërkohen më për qëllimet e mësipërme, ato do të çaktivizohen dhe nuk do të përdoren më. Për të dhënat operative (p.sh. regjistrat e sistemit, regjistrat), zbatohen periudha më të shkurtra ruajtjeje prej dymbëdhjetë muajsh ose më pak.

8. Të drejtat tuaja

Brenda kuadrit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave të zbatueshme për ju dhe në masën e parashikuar në të (si në rastin e GDPR), ju keni të drejtën e informacionit, korrigjimit, fshirjes, kufizimit të përpunimit të të dhënave dhe kundërshtimit ndaj përpunimit tonë të të dhënave si dhe për lëshimin e të dhënave të caktuara personale me qëllim të transferimit të tyre në një vend tjetër (i ashtuquajturi transportueshmëri e të dhënave). Ju lutemi vini re, megjithatë, se ne rezervojmë të drejtën për të zbatuar kufizimet e parashikuara nga ligji, për shembull nëse jemi të detyruar të ruajmë ose përpunojmë të dhëna të caktuara ose kemi nevojë për të për të pohuar pretendime. Nëse keni ndonjë kosto, ne do t’ju informojmë paraprakisht.

Me kërkesë me shkrim për Victim Support Both Basel, ne mund t’ju informojmë për të dhënat që kemi ruajtur për ju. Ju lutemi na dërgoni emrin, mbiemrin dhe adresën e emailit, si dhe një kopje të një ID zyrtare (ID, pasaportë). Kjo është e nevojshme në mënyrë që asnjë person i paautorizuar të mos ketë akses në të dhënat tuaja.

Ju gjithashtu keni të drejtë të zbatoni pretendimet tuaja në gjykatë ose të paraqisni një ankesë pranë autoritetit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave. Autoriteti përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave në Zvicër është Komisioneri Federal i Mbrojtjes së të Dhënave dhe Informacionit ( https://www.edoeb.admin.ch ).

9. Përdorimi i cookies

9.1 Kategoritë e cookies që përdorim

Ne përdorim cookie kur ju vizitoni faqet tona të internetit. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen përgjithmonë ose përkohësisht në kompjuterin tuaj kur vizitoni këtë faqe interneti. Qëllimi i cookies është veçanërisht të analizojë përdorimin e kësaj faqe interneti për vlerësim statistikor dhe përmirësime të vazhdueshme. Ju mund t’i çaktivizoni plotësisht ose pjesërisht cookies në cilësimet e shfletuesit tuaj në çdo kohë. Nëse cookies janë çaktivizuar, të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti mund të mos jenë më të disponueshme për ju.

Në varësi të funksionit dhe qëllimit të tyre, cookies që përdorim mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme: cookie funksionale, cookie të performancës dhe cookie reklamimi.

 • Cookies funksionale: Këto cookie shërbejnë për qëllime të ndryshme në prezantimin, funksionalitetin dhe performancën e një faqe interneti dhe në veçanti për të përmirësuar përvojën e vizitorëve dhe kënaqësinë e saj në ueb. Ato lejojnë një faqe interneti të ruajë informacionin që është dhënë tashmë (p.sh. emrin e përdoruesit, vendndodhjen ose përzgjedhjen e gjuhës) dhe u ofrojnë vizitorëve funksione të përmirësuara, më personale. Cookies funksionale përdoren, për shembull, për të kujtuar gjëra të tilla si të dhënat tuaja të hyrjes.

Këto cookie mund të vendosen nga ne ose nga një palë e tretë në emrin tonë. Informacione të mëtejshme rreth cookies dhe përdorimit të tyre mund të gjenden në: http://www.allaboutcookies.org/ .

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave (nëse kërkohet sipas legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave) lind nga pëlqimi juaj ose nga interesi ynë legjitim. Interesi ynë legjitim qëndron në sigurimin e funksionalitetit optimal të faqes sonë të internetit, një përvojë të optimizuar të përdoruesit dhe zhvillimin e vazhdueshëm të shërbimeve tona.

Ju mund të konfiguroni cilësimin e shfletuesit tuaj në mënyrë që të mos ruhen cookie në kompjuterin tuaj. Çaktivizimi i plotë i cookies mund të nënkuptojë se nuk mund të përdorni të gjitha funksionet e faqes sonë të internetit.

Duke vazhduar përdorimin e faqes sonë të internetit dhe/ose duke rënë dakord me këtë deklaratë të mbrojtjes së të dhënave, ju pranoni që cookie-t vendosen nga ne dhe që të dhënat e përdorimit personal të mblidhen, ruhen dhe përdoren, edhe pas përfundimit të sesionit të shfletuesit. Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë duke aktivizuar parazgjedhjen e shfletuesit për të refuzuar cookie-t e palëve të treta.

9.2 Palët e tjera të treta

Ne përdorim oferta nga ofruesit e tjerë në faqet tona të internetit dhe aplikacionet celulare. Videot futen përmes platformës YouTube. Përmbajtja mund të ndahet ose rekomandohet përmes Facebook, Instagram, Twitter ose Google+. Nëse klikoni në një element të një ofruesi të tillë të palës së tretë (p.sh. plug-in “Like” nga Facebook), një lidhje me serverët e këtij ofruesi të palës së tretë mund të vendoset automatikisht. Të dhënat në lidhje me vizitën tuaj në faqen e internetit mund t’i transmetohen palës së tretë dhe mund të caktohen në llogarinë tuaj të përdoruesit atje. Informacioni rreth mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave nga këto platforma mund të gjendet në informacionin e tyre për mbrojtjen e të dhënave. Ju gjithashtu keni mundësinë të kufizoni përdorimin e të dhënave tuaja personale nëpërmjet cilësimeve.

10. Transmetim i sigurt i të dhënave

Të gjitha të dhënat që ju na jepni nëpërmjet faqes sonë, kur porosisni një buletin ose pyetje kontakti, na transmetohen në formë të koduar përmes një lidhjeje të sigurt. Procedura e sigurisë e përdorur (SSL-Secure Sockets Layer) korrespondon me gjendjen e zakonshme të artit.

11. Përgjegjësia për lidhjet

Në faqen tonë të internetit ne vendosim gjithashtu lidhje me ofertat e jashtme që i konsiderojmë të rekomanduara. Ne e bëjmë këtë vetëm nëse asnjë përmbajtje mashtruese ose e paligjshme nuk ishte e njohur në faqet e lidhura në kohën kur lidhja u krijua. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë ndikim në hartimin e ardhshëm të këtyre faqeve. Prandaj, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për faqet e rekomanduara që janë ndryshuar pas krijimit të lidhjes. Ofruesi i faqes përkatëse është vetëm përgjegjës për përmbajtje të paligjshme, të pasakta ose jo të plota dhe në veçanti për dëmet që vijnë nga përdorimi i një informacioni të tillë.

12. Buletinet

Nëse abonoheni në buletinin tonë, ne do t’i përdorim të dhënat tuaja ekskluzivisht për të ofruar buletinin tonë, siç përshkruhet gjatë regjistrimit. Për t’u regjistruar në buletinin tonë, gjithçka që duhet të bëni është të jepni adresën tuaj të emailit. Regjistrimi bëhet në një proces të ashtuquajtur të zgjedhjes së dyfishtë. Pas regjistrimit, do të merrni një email që ju kërkon të konfirmoni regjistrimin tuaj. Ky konfirmim është i nevojshëm në mënyrë që askush të mos mund të identifikohet me adresën e emailit të dikujt tjetër. Regjistrimet dhe ndryshimet në abonimin e buletinit regjistrohen dhe për këtë arsye mund të gjurmohen.

Nëse jepni informacione të mëtejshme rreth vetes kur regjistroheni, ne e krahasojmë atë me bazën e të dhënave tona të adresave në mënyrë që të optimizojmë kohën dhe cilësinë e adresave dhe rrjedhimisht komunikimin tonë me ju. Të dhënat tuaja të buletinit do të trajtohen si rreptësisht konfidenciale dhe nuk do t’u kalohen apo shiten palëve të treta. Në bashkëpunim të ngushtë me ofruesit tanë të shërbimit të internetit dhe buletineve, ne gjithashtu sigurojmë që të dhënat tuaja të mbrohen në mënyrë optimale kundër aksesit, humbjes, keqpërdorimit ose falsifikimit të paautorizuar.

Buletini dërgohet nëpërmjet CleverReach, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Gjermani, në vijim i referuar si “ofruesi i shërbimit të transportit”. Mund të shikoni rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit të shërbimit të transportit shikoni këtu .

Për më tepër, ofruesi i shërbimit të transportit detar, sipas informacionit të tij, mund t’i përdorë këto të dhëna në formë pseudonime, dmth pa ia caktuar një përdoruesi, për të optimizuar ose përmirësuar shërbimet e veta, p.sh. qëllime statistikore për të përcaktuar se nga cilat vende vijnë marrësit. Megjithatë, ofruesi i shërbimit të transportit nuk i përdor të dhënat e marrësve tanë të buletinit për t’u shkruar atyre vetë ose për t’ua transmetuar palëve të treta.

Buletinet përmbajnë të ashtuquajturin “web beacon“, pra një skedar me madhësi piksel që merret nga serveri i ofruesit të shërbimit të transportit kur hapet buletini. Si pjesë e këtij rikthimi, fillimisht mblidhen informacione teknike, të tilla si informacione rreth shfletuesit dhe sistemit tuaj, si dhe adresa juaj IP dhe koha e marrjes. Ky informacion përdoret për të përmirësuar teknikisht shërbimet bazuar në të dhënat teknike ose grupet e synuara dhe sjelljen e tyre të leximit bazuar në vendndodhjet e tyre të aksesit (të cilat mund të përcaktohen duke përdorur adresën IP) ose kohët e hyrjes. Anketat statistikore përfshijnë gjithashtu përcaktimin nëse hapen buletinet, kur hapen dhe cilat lidhje klikohen. Për arsye teknike, ky informacion mund t’u caktohet marrësve individualë të buletinit. Megjithatë, nuk është as qëllimi ynë dhe as i ofruesit të shërbimit të transportit për të monitoruar përdoruesit individualë. Vlerësimet na shërbejnë shumë më tepër për të njohur zakonet e leximit të përdoruesve tanë dhe për të përshtatur përmbajtjen tonë me ta ose për të dërguar përmbajtje të ndryshme sipas interesave të përdoruesve tanë.

13. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë

Ne mund ta ndryshojmë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë pa njoftim paraprak. Zbatohet versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit. Në masën që Politika e Privatësisë është pjesë e një marrëveshjeje me ju, në rast të një përditësimi, ne do t’ju informojmë për ndryshimin me email ose mjete të tjera të përshtatshme.